ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಪೊಲೀಸ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಪಿಸಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೇಮಕ ಪಟ್ಟಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *